Juridisk information

Shire är glada över att kunna förse dig med denna webbplats och dess innehåll i informationssyfte. Läs noggrant dessa villkor rörande användningen av vår webbplats. Shire kommer att göra rimliga ansträngningar för att säkerställa att informationen är korrekt när den läggs upp på webbplatsen. Observera dock att Shire inte kan garantera att informationen är korrekt och godtar inte något skadeståndsansvar för några förluster eller skador som kan ha sin grund i att man förlitar sig på denna information. Informationen kan ändras av Shire när som helst. Genom att använda denna webbplats godkänner du dessa villkor utan begränsning eller förbehåll.

Användning av material och immateriella rättigheter

Upphovsrätten på denna webbplats tillhör Shire. Alla andra immateriella rättigheter är förbehållna. Shire ger dig tillstånd att kopiera material som publiceras på denna webbplats enbart för icke-kommersiellt bruk, förutsatt att alla kopior som du gör innehåller uppgift om upphovsrätt och andra rättigheter.

Länkar till tredjeparters webbplatser

Webbplatsen kan ibland innehålla hypertextlänkar till tredjeparters webbplatser. Shire har inget ansvar för, och godtar inget skadeståndsansvar avseende, någon information eller åsikt som finns på någon annan sådan webbplats. Eftersom Shire inte har någon kontroll över sådana webbplatser och deras innehåll kan förändras utan meddelande till Shire, är det webbplatsens användare som har ansvaret för att säkerställa att den information som används är korrekt och att programvara som laddas ner från den webbplatsen är fri från virus eller andra komponenter av destruktiv art. Shire godtar inget som helst skadeståndsansvar med avseende på förlust, skador, kostnader eller skadeståndsansvar som uppkommer genom sådant nerladdat material.

Information är ingen ersättning för att rådgöra med professionell sjukvårdspersonal

Den information som tillhandahålls på webbplatsen har skrivits och tillhandahållits av Shire. Informationen har granskats och redigerats av medicinskt utbildade yrkespersoner som anlitats av Shire. För ytterligare information rörande den redaktionella processen bakom den information som tillhandahålls på webbplatsen, kontakta webmaster@fabrydisease.info. Denna information ska inte betraktas som fullständig och ska inte användas i stället för besök, telefonsamtal, konsultation eller rådgivning med din läkare eller annan sjukvårdspersonal. Shire rekommenderar inte egenvård av hälsoproblem. Om du har några sjukvårdsrelaterade frågor, ring eller sök upp din läkare eller annan sjukvårdspersonal snarast möjligt. Du ska aldrig nonchalera medicinska råd eller dröja med att efterfråga det på grund av något som du har läst här.

Informationen är inte nödvändigtvis korrekt, fullständig eller aktuell

Den information som kan hämtas på denna webbplats är inte uttömmande. Shire gör rimliga ansträngningar för att inkludera korrekt och aktuell information närhelst detta är möjligt, men lämnar inga garantier för eller gör några utfästelser vad gäller dess riktighet eller fullständighet. Denna information tillhandahålls ”i befintligt skick” utan någon som helst garanti, varken uttrycklig eller underförstådd, inklusive men inte begränsat till underförstådd garanti om lämplighet för något särskilt ändamål.

Shire ansvarar inte för datorskador som uppstår på grund av användning av webbplatsen. Shire gör inga utfästelser om och lämnar inga garantier för att åtkomst till webbplatsen kommer att vara tillgänglig i rätt tid, oavbruten eller felfri. Shire garanterar inte att dessa sidor, eller den server som gör dem tillgängliga, är fria från virus eller andra skadliga element. Under inga förhållanden ska Shire, dess närstående bolag och dotterbolag, samt deras respektive tjänstemän, chefer, anställda, ombud, företrädare, informationsleverantörer och licenstagare samt deras respektive arvingar och rättsövertagare, ha ansvar för några direkta, indirekta, oavsiktliga, följdenliga, avskräckande, särskilda, straffmässiga eller andra skadestånd, även om det informeras om risken för sådana skador. Det kan hända att ovanstående undantag inte gäller i vissa jurisdiktioner, i den utsträckning dessa inte medger uteslutande av underförstådda garantier.

Information

All personligt identifierbar information i elektroniska kommunikationer till denna webbplats regleras av Shires sekretesspolicy. Shire ska vara fritt att använda eller kopiera all annan information i sådana kommunikationer, inklusive alla idéer, uppfinningar, begrepp, tekniker eller know-how som däri avslöjas, för alla ändamål, inklusive avslöjande till tredje parter och/eller utveckling, tillverkning och/eller marknadsföring av produkter eller tjänster.

Annonseringspolicy
Den information som tillhandahålls på webbplatsen sponsras av Shire. Webbplatsen godtar inte och är inte värd för några annonser. Denna webbplats använder inte ”bannerannonser” som inkomstkälla.

Information är avsedd för en internationell publik utanför USA.

Allt material och all information som förekommer på webbplatsen är avsedd för en internationell publik utanför USA. När det gäller lokala webbsidor är den avsedda publiken endast invånarna i det namngivna landet.

Dessa villkor uppdaterades senast: 25 mars 2013.